031 22 94 614
Meniu

Termeni si conditii sistem de afiliere


Data:13.12.2017

Acord de Intermediere

Compania: ASTRATEX A.S.
sediul social: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
Număr de identificare (IC): 25944355
Numărul de înregistrare fiscală (CID): CZ25944355
Reprezentat prin: Ing.. Petr VIT
(Denumit în continuare "Persoana interesata ") şi

Compania, persoana:
Adresa:
Compania Număr de identificare (IC):
Numărul de înregistrare fiscală (CID):
Detalii de contact: Tel: E-mail:
(Denumit în continuare "Intermediar")                                                    încheie prezentul  Acord de Intermediere


                                        în conformitate cu dispoziţiile Codului Civil Ceh secţiunile 642ff.

 


                                                            I. Obiectul Acordului


1. Intermediarul se angajează să intermedieze pentru Persoana Interesată posibilitatea de a încheia ordinele de cumpărare (acorduri de cumpărare) pentru vânzarea de bunuri din oferta online a  Persoanei interesate in conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate în acest document.
2. Intermediarul are dreptul de a plasa un link catre  magazinul online al Persoanei interesate (denumit în continuare “link "). Intermediarul are dreptul de a decide cu privire la amplasarea exactă a unei astfel de legături, la propria sa discreţie, insa forma link-urilor va  necesita acordul companiei Astratex  A.S. 
3. Link-ul nu poate fi plasat pe pagini web  care incalca legislaţia cehă , pe pagini care contin materiale pornografice sau alte pagini care pun in pericol buna reputaţie a companiei Astratex. Compania Astratex isi rezervă dreptul de a verifica conţinutul paginilor, precum şi forma de link-urilor de pe paginile web ale Intermediarului.
4. Intermediarul foloseste IDP în Link-urile sale care fac trimitere catre magazinul online al Persoanei interesate.
5. Paginile web ale  Intermediarului nu pot fi optimizate pentru cuvântul cheie "Astratex". Termenul "Astratex" nu poate fi utilizat în URL-ul paginii de Internet a Intermediarului.
6. Persoana interesată se angajează să plătească Intermediarului un comision pentru activitatea prestata, pe baza termenilor şi condiţiilor stipulate în acest contract.

                                                         II. Comisionul si Termenele de Plata
1. Persoana interesată se angajează să plătească un comision de intermediere  în valoare de 10% (zece procente) din preţul total al bunurilor, inclusiv TVA pe baza ordinelor de cumpărare încheiat şi intermediate.
2. Dreptul Intermediarului la comision intra in vigoare după plata întregului preţ de cumpărare, adică după creditarea contul Persoanei interesate cu întreaga sumă corespunzătoare preţului de cumpărare. Dreptul la comision nu se aplica pentru intermedierile care sunt supuse procedurii de rambursare a comenzii.

3. Dreptul la comision poate fi exercitat la finalul lunii urmatoare celei in care a aparut dreptuil la comision.
4. Comisionul va fi plătit pe baza de factura fiscala , in contul mentionat de catre Intermediar pe factura. Acesta va fi platit  în termen de 10 zile de la primirea facturii de catre Persoana Interesata. Solicitarea de plata a comisionului si situatia in baza careia se solicita plata comisionului se va face intotdeauna de catre Intermediar la sfârşitul fiecarei  luni calendaristice, în cazul în care comisionul se ridică la cel puţin 80 RON.

5. În cazul în care valoarea comisionului pentru o lună calendaristică este mai mic de 80 RON, acesta se va acumula la următoarele luni calendaristice. De îndată ce suma comisioanelor atinge limita de 80 RON. Intermediarul poate cere plata acestora.
6. Comisionul include orice şi toate costurile suportate de Intermediar legate de intermediere.
7. Comisionul poate apărea şi poate fi plătit după finalizarea prezentului acord.

                                               III. Alte dispoziţii 1. Prezentul acord se incheie pe perioadă nedeterminată.
2. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord fără a preciza vreun motiv prin transmiterea unei notificari scrise adresate celeilalte parti. Rezilierea se va face cu un preaviz de 30 zile calendaristice calculate de la data transmiterii notificarii scrise.3. Intermediarul nu are dreptul de a distribui informatiile dobândite în timpul desfasurarii activităţilor sale în temeiul prezentului acord catre terţe persoane sau să le folosească, pentru sine sau terţe persoane, sau să foloseasca aceste informatii fără consimţământul Persoanei interesate. 4. Intermediarul admite ca prin executarea prezentului acord de executare nu devine un angajat al Persoanei interesate.

                                                IV. Dispoziţii finale1. Orice modificăre a termenilor si conditiilor prezentului  Acord  se poate face numai cu acordul ambelor părţi dat in forma scrisa. Orice modificare va fi mentionata intr-un act aditional, parte integranta a prezentului Acord.  2. Acest Acord a fost intocmit  în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
Incheiat astazi…... ... ..., in

 

 

 

Persoana Interesata                                                                        Intermediar